Hasło:

popularyzować

HasłoOkreślenie hasła
popularyzowaćrozpowszechniać jakąś wiedzę w śród szerokich kręgów społeczeństwa
popularyzowaćwykładać lub publikować coś w formie przystępnej i zrozumiałej dla niespecjalistów
popularyzowaćpropagować, głosić, rozgłaszać
popularyzowaćszerzyć, upowszechniać, rozpowszechniać
popularyzowaćuprzystępniać, lansować, promować
popularyzowaćreklamować, nagłaśniać, krzewić
popularyzowaćumasawiać, przeszczepiać, rozprzestrzeniać
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś