Hasło:

niezgodny

HasłoOkreślenie hasła
niezgodnykonfliktogenny, konfliktotwórczy, skłócony
niezgodnykłótliwy, swarliwy, konfliktowy
niezgodnynieharmonijny, rozbieżny, kolizyjny
niezgodnyniejednomyślny, niedopasowany, niekompatybilny
niezgodnyantynomiczny, antynomijny
niezgodnydawn. gniewliwy
niezgodnysprzeczny, przeciwstawny, niejednakowy
niezgodnyporóżniony, nieustępliwy
niezgodnykonfrontacyjny, bezkompromisowy
niezgodnyantypodyczny, dwubiegunowy
niezgodnydawn. niejednaki