Hasła do definicji:

alloantygen, antygen kodowany

HasłoOkreślenie hasła
aloantygenalloantygen, antygen kodowany
alloantygenaloantygen, antygen kodowany